10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

The Story of Raksha's Ring

The Story of Raksha's Ring

A Family Treasure Crafted with Love: The Story of Raksha's Ring

AME Jewellery is pleased to share the story of the Raksha family from India. Raksha’s mother has been our cherished customer. One day, Raksha brought a stunning gemstone to Vietnam and wanted to create a unique piece of jewelry. Our skilled goldsmiths crafted a beautiful ring with meticulous attention to detail. The ring not only captured the essence of the gemstone but also reflected Raksha's individuality.

At AME Jewellery, we take pride in our team of skilled goldsmiths. But for us, our goal is not just to make beautiful jewelry; we want to create meaningful experiences and strengthen family bonds through our jewelry. We are proud to serve families from across the globe, including France, the United States, India, Australia, and Vietnam. The story of the Raksha family is a perfect example of the trust and satisfaction our clients place in AME Jewellery.

We are grateful to Raksha and her family for entrusting us with their precious gemstone and allowing us to be a part of their story. Their satisfaction and happiness drive us to continue our passion for jewelry making.

At AME Jewellery, we are more than just a brand; we are a family that celebrates the beauty and uniqueness of each individual through our bespoke jewelry pieces.

Un trésor familial créé avec amour : l'histoire de la bague de Raksha

AME Jewellery est heureux de partager l'histoire de la famille Raksha d'Inde. La mère de Raksha est notre cliente chérie. Un jour, Raksha a apporté une superbe pierre précieuse au Vietnam et a voulu créer un bijou unique. Nos orfèvres qualifiés ont fabriqué une magnifique bague avec une attention méticuleuse aux détails. La bague capturait non seulement l'essence de la pierre précieuse, mais reflétait également l'individualité de Raksha.

Chez AME Jewellery, nous sommes fiers de notre équipe d'orfèvres qualifiés. Mais pour nous, notre objectif n’est pas seulement de fabriquer de beaux bijoux ; nous voulons créer des expériences significatives et renforcer les liens familiaux à travers nos bijoux. Nous sommes fiers de servir des familles du monde entier, notamment de France, des États-Unis, d'Inde, d'Australie et du Vietnam. L'histoire de la famille Raksha est un parfait exemple de la confiance et de la satisfaction que nos clients accordent à AME Jewellery.

Nous sommes reconnaissants à Raksha et à sa famille de nous avoir confié leur pierre précieuse et de nous avoir permis de faire partie de leur histoire. Leur satisfaction et leur bonheur nous poussent à poursuivre notre passion pour la fabrication de bijoux.

Chez AME Jewellery, nous sommes plus qu'une simple marque ; nous sommes une famille qui célèbre la beauté et le caractère unique de chaque individu à travers nos bijoux sur mesure.

Kho báu gia đình được tạo nên từ tình yêu: Câu chuyện về chiếc nhẫn của Raksha

AME Jewellery rất vui được chia sẻ câu chuyện của gia đình Raksha đến từ Ấn Độ. Mẹ của Raksha là khách hàng yêu quý của chúng tôi. Một ngày nọ, Raksha mang một viên đá quý tuyệt đẹp đến Việt Nam và muốn tạo ra một món đồ trang sức độc đáo. Những người thợ kim hoàn lành nghề của chúng tôi đã chế tác ra một chiếc nhẫn đẹp với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chiếc nhẫn không chỉ thể hiện vẻ đẹp của viên đá quý mà còn phản ánh cá tính của Raksha.

Tại AME Jewellery, chúng tôi tự hào về đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề của mình. Nhưng đối với chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chế tác những món trang sức đẹp mắt; mà chúng tôi còn muốn tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa và phát triển mối quan hệ gia đình thông qua đồ trang sức. Chúng tôi tự hào được phục vụ các gia đình từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Pháp, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Việt Nam. Câu chuyện về gia đình Raksha là một ví dụ hoàn hảo về sự tin tưởng và hài lòng mà khách hàng của chúng tôi dành cho AME Jewellery.

Chúng tôi rất biết ơn Raksha và gia đình cô ấy vì đã giao cho chúng tôi viên đá quý quý giá của họ và cho phép chúng tôi trở thành một phần trong câu chuyện của họ. Sự hài lòng và hạnh phúc của họ thúc đẩy chúng tôi tiếp tục niềm đam mê chế tác trang sức.

Tại AME Jewellery, chúng tôi không chỉ là một thương hiệu; chúng tôi là một gia đình tôn vinh vẻ đẹp và sự độc đáo của mỗi cá nhân thông qua những món đồ trang sức được thiết kế riêng.

Leave comment

Back to top