10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

News

Crafting jewelry for 10 years

Crafting jewelry for 10 years

Năm 2014, AME Jewellery được thành lập và bắt đầu cuộc hành trình: 10 năm, 23 quốc gia trên 5 Châu lục, 9 nước Châu Âu và 18 bang của Hoa Kỳ, từ khu phố danh giá bậc nhất hành tinh Manhattan nước Mỹ đến Cực Nam Địa cầu South Africa.

Continue reading
Recent posts
Back to top