10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 24 countries on 5 continents, 10 countries in Europe, and 18 states in the USA

Zodiac Birthstones

Zodiac Birthstones

Zodiac birthstones

For centuries, people worldwide have used colored gemstones to mark occasions and send messages to their loved ones. Birthstones have always conveyed meaning for the giver and for the wearer.

Experts believe that the concept of birthstones dates back to biblical times. As early as the first century, Romano-Jewish historian, Josephus, discovered a connection between the 12 stones of high priest Aaron’s breastplate, the zodiac signs, and the months of the year. The custom of actually wearing these stones originated around the 16th century in Poland, where it was fashionable to wear a different one every month.

The zodiac gemstones are based on the 12 signs that are related to the placement of the constellations in relationship to the sun. Certain gemstones are particularly beneficial for each zodiac sign.

The Jewelry Industry Council of America, the American Gem Trade Association, Jewelers of America, and Britain National Association of Goldsmiths created the standardized list of birthstones.

Birthday - Ngày Sinh Zodiac Sign - Cung Hoàng Đạo Gemstone - Đá quý
22nd Dec – 19th Jan Capricorn ♑ Ma Kết, Nam Dương Garnet, Rose Quartz
20th Jan – 18th Feb Aquarius ♒ Bảo Bình, Thủy Bình Amethyst
19th Feb – 20th Mar Pisces ♓ Song Ngư Aquamarine
21st Mar to 19th Apr Aries ♈ Bạch Dương, Dương Cưu Diamond, Colorless Zircon, Colorless Topaz, Clear Quartz / Rock Crystal
20th Apr to 20th May Taurus ♉ Kim Ngưu Emerald, Amber
21st May – 20th Jun Gemini ♊ Song Tử, Song Sinh Pearl, Moonstone
21st Jun – 22nd Jul Cancer ♋ Cự Giải, Bắc Giải Ruby, Carnelian
23rd Jul – 22nd Aug Leo ♌ Sư Tử, Hải Sư Peridot, Spinel, Sardonyx
23rd Aug – 22nd Sep Virgo ♍ Xử Nữ, Trinh Nữ, Thất Nữ Sapphire, Lapis Lazuli
23rd Sep – 22nd Oct Libra ♎ Thiên Bình, Thiên Xứng Opal, Tourmaline
23rd Oct – 21st Nov Scorpio ♏ Thiên Yết, Bọ Cạp Citrine, Yellow Topaz
22nd Nov – 21st Dec Sagittarius ♐ Nhân Mã, Cung Thủ Blue Topaz, Blue Zircon, Tanzanite, Turquoise

Note: Bảng trên đây được thể hiện theo thứ tự 12 tháng trong năm, nhưng Cung Hoàng Đạo đầu tiên là Aries ♈ Bạch Dương.

Đá quý theo Cung Hoàng Đạo

Trong nhiều thế kỷ, mọi người trên toàn thế giới đã sử dụng đá quý màu để kỷ niệm các ngày lễ và gửi thông điệp đến những người thân yêu của họ. Birthstones luôn truyền tải ý nghĩa tình cảm sâu sắc cho người tặng và cho người đeo.

Các chuyên gia tin rằng khái niệm về đá khai sinh có từ thời Kinh thánh. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, sử gia người Do Thái gốc La Mã, Josephus, đã khám phá ra mối liên hệ giữa 12 viên đá trên bảng che ngực của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn, các cung hoàng đạo và các tháng trong năm. Phong tục đeo những viên đá này thực sự bắt nguồn từ khoảng thế kỷ 16 ở Ba Lan, nơi việc đeo một viên khác nhau mỗi tháng là mốt.

Zodiac Birthstones dựa trên 12 cung hoàng đạo có liên quan đến vị trí của các chòm sao trong mối quan hệ với mặt trời. Mỗi đá quý đặc biệt có lợi cho mỗi cung hoàng đạo.

Đá quý theo Cung Hoàng Đạo áp dụng danh sách tiêu chuẩn về màu sắc và đá quý được lập bởi The Jewelry Industry Council of America, the American Gem Trade Association, Jewelers of America và Britain National Association of Goldsmiths.

Zodiac Birthstones | Đá quý theo Cung Hoàng Đạo | AME Jewellery

Leave comment

Back to top