10 years, 23 countries on 5 continents, 9 countries in Europe, 18 states in USA, 48 provinces in VN 10 years, 23 countries on 5 continents, 9 countries in Europe, 18 states in USA, 48 provinces in VN

Birthstones by Vietnamese Zodiac Animals

Birthstones by Vietnamese Zodiac Animals

Birthstones by the twelve Vietnamese Zodiac Animals

Gemstones are some of the most powerful items of jewelry available. Not only are they beautiful and captivating, but they also have long been believed to possess energy and power from the universe.

Gemstones are said to have formed deep in the earth thousands of years ago, and as a result, they are accumulated a combination of energy from both nature and the universe.

Furthermore, each birth year corresponds to one of the five elements in Vietnamese astrology: metal, wood, water, fire, and earth. Therefore, by wearing gemstone jewelry that matches the destiny of the age 12 zodiac animals, one can be blessed with health, luck, and prosperity.

One of the most popular ways to wear gemstones is to use them as guardian stones. Wearing the right guardian gemstone will help to ward off bad luck and bring good fortune. Each zodiac animal has its own guardian gemstone. For example, if you are born in the year of the Dragon, the guardian stone would be Amethyst.

Gemstones are a powerful symbol of the universe and the power of nature. They represent your destiny, and by wearing gemstone jewelry that matches your zodiac animal, you can be blessed with health, luck, and prosperity.

DISCOVER ZODIAC ANIMALS JEWELRY

The Vietnamese zodiac (Vietnamese: Mười hai Con Giáp) is the traditional Vietnamese classification scheme based on the lunar calendar that assigns an animal and its reputed attributes to each year in a repeating 12-year cycle. The Viet lunar calendar is divided into 60-year cycles known as hồi. Each of these consists of five 12-year animal cycles.

Discover your lucky gemstone according to the twelve Vietnamese Zodiac Animals

Year of Birth Vietnamese lunar calendar Meaning Five elements Meaning Gemstone of Mutual generation Gemstone of Compatibility
1958 Dog / Mậu Tuất Tiến Sơn Chi Cẩu
Chó vào núi
Wood + / Mộc + Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1959 Pig / Kỷ Hợi Đạo Viện Chi Trư
Lợn trong tu viện
Wood - / Mộc - Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1960 Rat / Canh Tý Lương Thượng Chi Thử
Chuột trên xà
Earth + / Thổ + Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1961 Water buffalo / Tân Sửu Lộ Đồ Chi Ngưu
Trâu trên đường
Earth - / Thổ - Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1962 Tiger / Nhâm Dần Quá Lâm Chi Hổ
Hổ qua rừng
Metal + / Kim + Kim Bạch Kim
Vàng pha Bạc
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1963 Cat / Quý Mão Quá Lâm Chi Thố
Thỏ qua rừng
Metal - / Kim - Kim Bạch Kim
Vàng pha Bạc
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1964 Gragon / Giáp Thìn Phục Đầm Chi Lâm
Rồng ẩn ở đầm
Fire + Phú Đăng Hỏa
Lửa đèn to
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1965 Snake / Ất Tỵ Xuất Huyệt Chi Xà
Rắn rời hang
Fire - Phú Đăng Hỏa
Lửa đèn to
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1966 Horse / Bính Ngọ Hành Lộ Chi Mã
Ngựa chạy trên đường
Water + Thiên Hà Thủy
Nước trên trời
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1967 Goat / Đinh Mùi Thất Quần Chi Dương
Dê lạc bầy
Water - Thiên Hà Thủy
Nước trên trời
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1968 Monkey / Mậu Thân Độc Lập Chi Hầu
Khỉ độc thân
Earth + Đại Trạch Thổ
Đất nền nhà
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1969 Rooster / Kỷ Dậu Báo Hiệu Chi Kê
Gà gáy
Earth - Đại Trạch Thổ
Đất nền nhà
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1970 Dog / Canh Tuất Tự Quan Chi Cẩu
Chó nhà chùa
Metal + Thoa Xuyến Kim
Vàng trang sức
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1971 Pig / Tân Hợi Khuyên Dưỡng Chi Trư
Lợn nuôi nhốt
Metal - Thoa Xuyến Kim
Vàng trang sức
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1972 Rat / Nhâm Tý Sơn Thượng Chi Thử
Chuột trên núi
Wood + Tang Đố Mộc
Gỗ cây dâu
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1973 Water buffalo / Quý Sửu Lan Ngoại Chi Ngưu
Trâu ngoài chuồng
Wood - Tang Đố Mộc
Gỗ cây dâu
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1974 Tiger / Giáp Dần Lập Định Chi Hổ
Hổ tự lập
Water + Đại Khe Thủy
Nước khe lớn
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1975 Cat / Ất Mão Đắc Đạo Chi Thố
Thỏ đắc đạo
Water - Đại Khe Thủy
Nước khe lớn
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1976 Dragon / Bính Thìn Thiên Thượng Chi Long
Rồng trên trời
Earth + Sa Trung Thổ
Đất pha cát
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1977 Snake / Đinh Tỵ Đầm Nội Chi Xà
Rắn trong đầm
Earth - Sa Trung Thổ
Đất pha cát
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1978 Horse / Mậu Ngọ Cứu Nội Chi Mã
Ngựa trong chuồng
Fire + Thiên Thượng Hỏa
Lửa trên trời
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1979 Goat / Kỷ Mùi Thảo Dã Chi Dương
Dê đồng cỏ
Fire - Thiên Thượng Hỏa
Lửa trên trời
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1980 Monkey / Canh Thân Thực Quả Chi Hầu
Khỉ ăn hoa quả
Wood + Thạch Lựu Mộc
Gỗ cây lựu đá
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1981 Rooster / Tân Dậu Long Tàng Chi Kê
Gà trong lồng
Wood - Thạch Lựu Mộc
Gỗ cây lựu đá
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1982 Dog / Nhâm Tuất Cố Gia Chi Khuyển
Chó về nhà
Water + Đại Hải Thủy
Nước biển lớn
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1983 Pig / Quý Hợi Lâm Hạ Chi Trư
Lợn trong rừng
Water - Đại Hải Thủy
Nước biển lớn
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1984 Rat / Giáp Tý Ốc Thượng Chi Thử
Chuột ở nóc nhà
Metal + Hải Trung Kim
Vàng trong biển
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1985 Water buffalo / Ất Sửu Hải Nội Chi Ngưu
Trâu trong biển
Metal - Hải Trung Kim
Vàng trong biển
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1986 Tiger / Bính Dần Sơn Lâm Chi Hổ
Hổ trong rừng
Fire + Lư Trung Hỏa
Lửa trong lò
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1987 Cat / Đinh Mão Vọng Nguyệt Chi Thố
Thỏ ngắm trăng
Fire - Lư Trung Hỏa
Lửa trong lò
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1988 Dragon / Mậu Thìn Thanh Ôn Chi Long
Rồng ôn hoà
Wood + Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1989 Snake / Kỷ Tỵ Phúc Khí Chi Xà
Rắn có phúc
Wood - Đại Lâm Mộc
Gỗ rừng già
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
1990 Horse / Canh Ngọ Thất Lý Chi Mã
Ngựa trong nhà
Earth + Lộ Bàng Thổ
Đất đường đi
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1991 Goat / Tân Mùi Đắc Lộc Chi Dương
Dê có lộc
Earth - Lộ Bàng Thổ
Đất đường đi
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1992 Monkey / Nhâm Thân Thanh Tú Chi Hầu
Khỉ thanh tú
Metal + Kiếm Phong Kim
Vàng mũi kiếm
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1993 Rooster / Quý Dậu Lâu Túc Kê
Gà nhà gác
Metal - Kiếm Phong Kim
Vàng mũi kiếm
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
1994 Dog / Giáp Tuất Thủ Thân Chi Cẩu
Chó giữ mình
Fire + Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1995 Pig / Ất Hợi Quá Vãng Chi Trư
Lợn hay đi
Fire - Sơn Đầu Hỏa
Lửa trên núi
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
1996 Rat / Bính Tý Điền Nội Chi Thử
Chuột trong ruộng
Water + Giản Hạ Thủy
Nước khe suối
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1997 Water buffalo / Đinh Sửu Hồ Nội Chi Ngưu
Trâu trong hồ nước
Water - Giản Hạ Thủy
Nước khe suối
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
1998 Tiger / Mậu Dần Quá Sơn Chi Hổ
Hổ qua rừng
Earth + Thành Đầu Thổ
Đất trên thành
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
1999 Cat / Kỷ Mão Sơn Lâm Chi Thố
Thỏ ở rừng
Earth - Thành Đầu Thổ
Đất trên thành
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
2000 Dragon / Canh Thìn Thứ Tính Chi Long
Rồng khoan dung
Metal + Bạch Lạp Kim
Vàng sáp ong
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
2001 Snake / Tân Tỵ Đông Tàng Chi Xà
Rắn ngủ đông
Metal - Bạch Lạp Kim
Vàng sáp ong
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
2002 Horse / Nhâm Ngọ Quân Trung Chi Mã
Ngựa chiến
Wood + Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
2003 Goat / Quý Mùi Quần Nội Chi Dương
Dê trong đàn
Wood - Dương Liễu Mộc
Gỗ cây dương
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
2004 Monkey / Giáp Thân Quá Thụ Chi Hầu
Khỉ leo cây
Water + Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
2005 Rooster / Ất Dậu Xướng Ngọ Chi Kê
Gà gáy trưa
Water - Tuyền Trung Thủy
Nước trong suối
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
2006 Dog / Bính Tuất Tự Miên Chi Cẩu
Chó đang ngủ
Earth + Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
2007 Pig / Đinh Hợi Quá Sơn Chi Trư
Lợn qua núi
Earth - Ốc Thượng Thổ
Đất nóc nhà
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
2008 Rat / Mậu Tý Thương Nội Chi Thư
Chuột trong kho
Fire + Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
2009 Water buffalo / Kỷ Sửu Lâm Nội Chi Ngưu
Trâu trong chuồng
Fire - Thích Lịch Hỏa
Lửa sấm sét
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
2010 Tiger / Canh Dần Xuất Sơn Chi Hổ
Hổ xuống núi
Wood + Tùng Bách Mộc
Gỗ tùng bách
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
2011 Cat / Tân Mão Ẩn Huyệt Chi Thố
Thỏ
Wood - Tùng Bách Mộc
Gỗ tùng bách
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
2012 Dragon / Nhâm Thìn Hành Vũ Chi Long
Rồng phun mưa
Water + Trường Lưu Thủy
Nước chảy mạnh
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
2013 Snake / Quý Tỵ Thảo Trung Chi Xà
Rắn trong cỏ
Water - Trường Lưu Thủy
Nước chảy mạnh
Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
2014 Horse / Giáp Ngọ Vân Trung Chi Mã
Ngựa trong mây
Metal + Sa Trung Kim
Vàng trong cát
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
2015 Goat / Ất Mùi Kính Trọng Chi Dương
Dê được quý mến
Metal - Sa Trung Kim
Vàng trong cát
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone
2016 Monkey / Bính Thân Sơn Thượng Chi Hầu
Khỉ trên núi
Fire + Sơn Hạ Hỏa
Lửa trên núi
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
2017 Rooster / Đinh Dậu Độc Lập Chi Kê
Gà độc thân
Fire - Sơn Hạ Hỏa
Lửa trên núi
Emerald, Green Tourmaline, Peridot Ruby, Red Garnet, Amethyst
2018 Dog / Mậu Tuất Tiến Sơn Chi Cẩu
Chó vào núi
Wood + Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
2019 Pig / Kỷ Hợi Đạo Viện Chi Trư
Lợn trong tu viện
Wood - Bình Địa Mộc
Gỗ đồng bằng
Blue Sapphire, Blue Topaz
Aquamarine, Blue Zircon, Opal
Emerald, Green Tourmaline, Peridot
2020 Rat/ Canh Tý Lương Thượng Chi Thử
Chuột trên xà
Earth + Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
2021 Water buffalo / Tân Sửu Lộ Đồ Chi Ngưu
Trâu trên đường
Earth - Bích Thượng Thổ
Đất tò vò
Ruby, Red Garnet, Amethyst Citrine, Smoky Quartz
2022 Tiger / Nhâm Dần Quá Lâm Chi Hổ
Hổ qua rừng
Metal + Kim Bạch Kim
Vàng pha bạc
Citrine, Smoky Quartz Diamond, Colorless Zircon
Moonstone

Birthstones by Vietnamese Zodiac

Trang sức Đá quý theo tuổi 12 con giáp - Birthstones by Vietnamese Zodiac

Leave a comment

Back to top