10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA 10 years, 25 countries on 5 continents, 11 countries in Europe, and 18 states in the USA

AGS - American Gem Society

AGS - American Gem Society

American Gem Society – AGS được thành lập năm 1934 bởi Ngài Robert M. Shipley, Nhà sáng lập GIA – the Gemological Institute of America, cùng một nhóm các nhà kim hoàn hàng đầu.

Mục tiêu là tạo ra một tổ chức có thể giúp công chúng mua đồ trang sức tránh khỏi những gian lận và quảng cáo sai lệch.

Khoảng 3.400 thợ kim hoàn, nhà bán lẻ, nhà cung cấp, chủ doanh nghiệp đã tham gia Hiệp hội Đá quý Hoa Kỳ. Chỉ có một trong hai mươi thợ kim hoàn đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Để tham gia AGS, mỗi thành viên phải trải qua quá trình đăng ký. Sau đó được đánh giá bởi kỳ thi tái chứng nhận hàng năm. Quá trình này đảm bảo rằng mọi thành viên AGS đều luôn tuân thủ cùng “luật chơi”, và quan trọng hơn là xác tín trong cam kết bảo vệ người tiêu dùng.

Tìm kiếm Nhà Kim hoàn là thành viên của AGS

American Gem Society là một hiệp hội thương mại phi lợi nhuận của các chuyên gia trang sức tốt dành riêng cho việc thiết lập, duy trì và quảng bá các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và chuyên môn thông qua giáo dục, công nhận, tái chứng nhận tư cách thành viên, tiêu chuẩn đá quý và nghiên cứu đá quý.

Hiệp hội cam kết cung cấp các sản phẩm giáo dục để thông báo và bảo vệ người tiêu dùng và góp phần cải thiện thương mại bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ công chúng mua đồ trang sức và ngành công nghiệp trang sức mỹ.

AGS Laboratories được thành lập để hỗ trợ sứ mệnh AGS để hơn 1100 thành viên thực thi theo Responsible Jewellery Council (RJC) Certified. AGS Laboratories là một phòng thí nghiệm phân loại kim cương phi lợi nhuận với nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng.

Tuân thủ các tiêu chuẩn phân loại kim cương AGS, Phòng thí nghiệm AGS chuyên cung cấp các báo cáo phân loại kim cương cung cấp tính nhất quán và chính xác dựa trên khoa học.

Nguồn: American Gem Society – AGS

Leave comment

Back to top